Menu

Den här webbplatsen är avsedd för personer som arbetar med integration och mottagande av flyktingar.


Integrationsfrämjande

Webbhandboken om integrationslagen ger dem som arbetar med integrationsfrämjande aktuell information om tillämpningen av integrationslagen.


Läs mer om integrationsfrämjande


Mottagande av flyktingar

På de här sidorna finns grundläggande information om bland annat hur kvotflyktingar kommer till landet och vilka arrangemang kommunen måste ordna med i början.


Läs mer om mottagande av flyktingar


rss Aktuellt

03.10.2016 Förläggningar för minderåriga asylsökande omvandlas till familjegrupphem för barn som beviljats uppehållstillstånd

Förläggningar som grundats för minderåriga asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare omvandlas till familjegrupphem eller enheter för stödboende. Ny praxis understöder integrering och sparar samhällsmedel.

Mer om ämnet

23.09.2016 Statsunderstöd till riksomfattande organisationer för integrationsfrämjande arbete – ansökningsperioden senareläggs

Det var ursprungligen meningen att ansökan om statsunderstöd hos arbets- och näringsministeriet skulle pågå under tiden 19.9.2016–16.10.2016, men ansökningsperioden har skjutits upp till en senare tidpunkt. Vi informerar om den nya tidpunkten på webbplatsen integration.fi genast efter att tidpunkten har fastslagits. Vi beklagar fördröjningen!

Mer om ämnet

Integrera god praxis: temat för september är stöd för att integrera och öka välmåendet hos minderåriga utan vårdnadshavare

Har din organisation utvecklat eller använt välfungerande verksamhetsmodeller för att stödja minderåriga barn och unga utan vårdnadshavare? Önskar du sprida din verksamhetsmodell också till andra familjegruppshem, enheter för stödboende eller liknande aktörer? Kompetenscentret för integration av invandrare samlar in goda förfaranden och verksamhetsmodeller i ovan nämnda tema. Det är snabba rysk som gäller och insamling börjar redan fredagen den 16.9.

Mer om ämnet

15.09.2016 God praxis samlades in i juni: ta i bruk de utvalda modellerna

I juni efterlyste kompetenscentret för integration av invandrare exempel på verksamhetsmodeller som tagits fram av den tredje sektorn och konstaterats fungera bra för att främja den inledande fasen av invandrares integration och deltagande i samhället. Kompetenscentret lyfter fram fyra av de verksamhetsmodeller som lämnats in inom utsatt tid. Förhoppningarna är att den goda praxisen ska få en bred spridning bland olika lokala aktörer.

Mer om ämnetProjektet Hemma i Finland

Projektet Hemma i Finland förbättrar de tjänster och processer som främjar invandrarnas integration.Koti piirustus pieni

  • I projektdelen En bra start utarbetas en nationell servicemodell för den inledande integrationsfas genom pilotverksamhet
  • I Projektdelen En bra väg stärks effekten av det lokala integrationsarbetet med hjälp av regionsamordnare.


Läs mer om Hemma i Finland